YP APP YP APP

Home / Manufacturing

Manufacturing
  • Paper - Products

1

Kong Cheong
Norte 12C r/c B
叢慶北街12號C地下B
Tel: 28950226 
Manufacturing
  • Paper - Products

2

Chuen Heng
Ist Ferrª Amaral Hoi Nam Gdn bl 2 r/c K
關閘馬路海南花園第2座地下K
Tel: 28435936 
Manufacturing
  • Paper - Products

3

Mou Wai Kim
Est Cor Nicolau Mesqª Ed Lago r/c E2
美副將馬路湖畔大厦地下E2
Manufacturing
  • Paper - Products

5

Kong Hing Chi Pan Chong
Pctª Venc Morais Ed Indl Veng Kin 10° D
慕拉士前地永堅工業大厦10樓D
Tel: 28452120 
YP APP YP APP
Manufacturing
  • Paper - Products

6

Papelaria Wo Kei
Pato 29 r/c
醫院後街29號地下
Tel: 28573888 
Manufacturing
  • Paper - Products

7

Mou Wai Kim
Concórdia Ed Indl Wang Tak fs 2 7° D
和樂街宏德工業大厦第2期7樓D
Tel: 28452860 
Manufacturing
  • Paper - Products

8

Lin Huanrong
Av Cons Ferrª Almª 100D r/c
荷蘭園大馬路100號D地下
Tel: 28557787