YP APP YP APP

Home / Dining

Dining
  • Chinese BBQ

1

Casa-Pasto Chan Kong Kei
Rua do Dr. Pedro José Lobo 19 r/c
羅保博士街19號地下
Tel: 28314116 
Dining
  • Chinese BBQ

3

Cheong Sio Kai
Av Marg Patane Temp Merc Patane 1° cpt 149
沙梨頭海邊大馬路臨時水上街市1樓第149號檔
Tel: 28371178 
Dining
  • Chinese BBQ

4

Chao Chi Keong
Bispo Medeiros 41 r/c C
美的路主教街41號地下C
Tel: 28532608 
YP APP YP APP
Dining
  • Chinese BBQ

6

Lei Cheok Lon
Hortelãos 36 r/c
菜園路36號地下
Tel: 28483901 
Dining
  • Chinese BBQ

8

Hong Man Kit
Est Marg Areia Preta Ed Kin Wa bl 8 r/c D
黑沙環海邊馬路建華大厦第8座地下D
Tel: 28456053 
Dining
  • Chinese BBQ

9

Veng Fong
Est Coelho Amaral 72 r/c
連勝馬路72號地下
Tel: 28385540 
Dining
  • Chinese BBQ

10

Tong Ieng
Av Concórdia Ka Ieng Gdn bl 1 r/c BP
和樂大馬路嘉應花園第1座地下BP
Tel: 28302956